เครื่องนับจำนวนคน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐานิกา ร่างสม, ดวงนภา จิตรน้อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องนับจำนวนคนในการเข้าใช้บริการในแต่ละร้านเพื่อลดอัตราการแพร่

กระจายเชื้อของเชื้อไวรัส covid-19