ไฮโดรเจลจากไคโตซานเพื่ออาหารการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ สมิงแก้ว, ธฤษวรรณ ลิ่วคุณูปการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิต บัวดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสัตว์น้ำส่วนใหญ่ผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติ ทำให้ตัวอ่อนที่เกิดมามีโอกาศรอดตายน้อยมาก ส่งผลให้สัตว์น้ำในท้องทะเลไทยมีอัตราการลดลง การอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญใน การประมงไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เนื่องจากขั้นตอนการอนุบาลสัตว์น้ำเป็นขั้นตอนที่เพิ่มโอกาศให้สัตว์น้ำสมบูรณ์ แข็งแรงและมีอัตรารอดตายสูง โดยอ้างอิงจาก สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ปลามีอัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 91.49 แต่การอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนก็ยังมีข้อเสียอยู่ที่การจัดการอาหาร เนื่องจากสัตว์น้ำในวัยอนุบาลต้องการสารอาหารที่ย่อยง่ายดูดซึมได้เร็วอยู่ โดยส่วนใหญ่ที่เหมาะแก่สัตว์น้ำวัยอนุบาลคือ ไรแดง ซึ่งมีโปรตีนมากถึงร้อยละ74.09 ที่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้ดี มีความคงตัวต่ำ จึงเกิดการย่อยสลายในน้ำก่อนที่สัตว์จะกินเข้าไป

สำหรับอาหารการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนได้เคยมีผู้ศึกษามาก่อนนั้น ซึ่งมีการใช้ไฮโดรเจลเพื่อกักเก็บโปรตีน คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะนำ ไคโตซานจากเปลือกกุ้ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารก่อให้เกิดเจลในไฮโดรคอลลอยด์ ที่เป็นสารเคลือบอาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคงตัวและกักเก็บโปรตีนจากไรแดงให้คงอยู่ภานใน นอกจากนี้ไคโตซานยังเป็นสารเร่งการเจริญเติบโต กระตุ้นภูมิคุ้มกันและ การเพิ่มอัตราการรอดตายและความทนทานต่อความเครียดของสัตว์น้ำวัยอ่อน

โดยเราจะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง แล้วนำไปทำให้เกิดเป็นไฮโดรคอลลอยด์ และขั้นตอนสุดท้ายจะได้ชุดทดลองที่มีไรแแดงเป็นโปรตีนที่ห่อหุ้มด้วยไฮโดรเจล ในขั้นตอนการทดสอบทางกายภาพและเคมี ประกอบด้วย ความสามารถในการรักษาสภาพโปรตีน วัดขนาด ชั่งน้ำหนัก และวัดค่าความเป็นกรด-เบส