เครื่องตักอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณกฤต ชูหนู, พิทยุตม์ ชอบชื่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรพิชญ์ แสงเสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

​ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งคือแรงงาน ซึ่งมีความเปาระบางมากหากเทียบกับปัจจัยด้านอื่น ๆ เพราะตัวคำนึ่งต่อสถาพรายบุคคลที่จะมีผลต่อการก่อสร้างงานนั้น ๆไป ด้วยเหตุนี้จึงได้เริ่มมีการใช้เครื่องจักรเข้าช่วยเพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จของงานมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันนี้จึงมีการใช้เครื่องจักรโดยเน้นไปที่งานหยาบซึ่งไม่ต้องใช้ความละเอียดในการทำ เช่นการยกของ การบด การทับ ทุกอย่างล้วนใช้เครื่องจักรทั้งสิ้นแต่แรงงานคนก็ยังมีบทบาทต่อไปเนื่องจากยังมีอีกหลายอย่างที่เครื่องจักรไม่สามารถมาแทนที่ได้ เช่น การก่อสร้างตึกอาคารโดยละเอียด การลงรายละเอียดของ

แต่ถึงอย่างไรงานก่อสร้างต้องใช้คนแทบทั้งสิ้นดังนั้นเครื่องจักรจึงไม่ใช่ทุกอย่างสำหรับงานก่อสร้าง แต่เป็นปัจจัยที่สามารถเพิ่มความสำเร็จของงานได้อย่างมาก แต่ยังมีบริษัทหรือกลุ่มก่อสร้างที่มีขนาดเล็กและไม่มีกำลังเงินอีกมากมายที่ไม่สามารถเป็นเจ้าของ เครื่องจักรเหล่านั้นได้เพราะมีราคาที่สูงมากทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน และในปัจจุบันนี้อุปกรณ์ขนาดกลางก็ไม่เป็นที่แพร่หลายกันมากนัก จึงทำให้เกิดความลำบากในการก่อสร้างและอาจได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่หนักหนาเกิดไปซึ่งไม่ส่งผลดีต่อหน่วยงาน ทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าสามารถนำช่องว่างนี้มาสร้างผลงานนวัตกรรม เครื่องตักอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานของกลุ่มคนเหล่านี้ในราคาที่แตกต่างจากเครื่องขนาดใหญ่อย่างมาก