เครื่องตัดลองกองเอนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคภูมิ พันธ์เมธาฤทธิ์, ปวรุตม์ ดำชุม, ฉัตรดนัย ตกจีนต้อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิดาการ บุณยนิธิโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัญหาต้นลองกองมีความสูง และการเก็บเกี่ยวลองกองเป็นไปได้ยาก เพราะด้วยขนาดลำต้นที่ค่อนข้างสูง ยากต่อการปีนเพื่อเก็บเกี่ยว ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ และผลที่อยู่เป็นช่อจะร่วงง่าย เก็บยาก ช่อไม่สวยและช้ำได้ง่าย เราจึงได้ประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ช่วยตัดลองกอง เพื่อความง่ายต่อการเก็บเกี่ยวลองกอง และความปลอดภัยของเกษตรกร ปัญหาคือต้นลองกองสูงและยากต่อการเก็บเกี่ยว เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการปีนเก็บเกี่ยว และ การเก็บลองกองแบบไม่ระวังจะทำให้ลูกช้ำ และช่อลองกองไม่สวย เราจึงประดิษฐ์เครื่องมือในการช่วยเก็บเกี่ยวลองกองที่มีประสิทธิภาพและได้ผลดี สรุปผลการประดิษฐ์และผลคือ เครื่องตัดลองกองเอนกประสงค์นั้นสามารถใช้งานได้ดี