ผลของสารอัลลีโลพาที จากต้อยติ่งที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด ไมยราบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวิชญา แก้วสำราญ, รุจาภา ชายสวัสดิ์, กษิดิศ เมฆกกตาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสารอัลลีโลพาทีซึ่งสกัดด้วยน้ำจากส่วนของราก ลำต้น และใบของต้นต้อยติ่งพบว่ามีผลต่อการงอกของเมล็ดวัชพืช