การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุ้งขาว และเปลือกไข่ไก่ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดปาล์มน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา โพธิ์สุข, ณัฐวดี เจนวิชชุเมธ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ไชยรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไคโตซาน เป็นสารประกอบพอลิเมอร์จากธรรมชาติ สามารถสกัดจากไคตินซึ่งเป็นโครงสร้างของเปลือกกุ้ง กระดองปู แกนหมึก ผนังเซลล์ของเห็ดและราบางชนิด ไคโตซานเป็นสารที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมากมาย เช่น นำมาใช้ในการกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพื่อป้องกันตัวเองของพืช ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียในพืช และกระตุ้นการงอกของเมล็ดพืช ผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะนำไคโตซานมาใช้ในการเพาะเมล็ดปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชเศษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ใช้การเพาะเมล็ดในการขยายพันธ์ุ แต่ในการเพาะเมล็ดนั้นต้องใช้เวลานาน เพื่อลดระยะเวลาในการงอกของรากปาล์มน้ำมัน คณะผู้จัดทำได้นำเปลือกกุ้งขาวและเปลือกไข่ไก่ซึ่งเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากในร้านอาหารหรือโรงงานอุตสาหกรรมมาสกัดไคโตซาน และศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไคโตซานจากเปลือกกุ้งขาวและเปลือกไข่ไก่ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดปาล์มน้ำมัน