การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นเจลลดไข้ ที่ขึ้นรูปด้วยโพลิเมอร์สังเคราะห์ ใบกรุงเขมา และใบว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา บาหลัง, พรนภัส ทองสม, พรลภัส บุญวิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการทำคือ การทำเจลลดไข้จากสมุนไพรไทยในท้องถิ่น เพื่อทดแทนเจลลดไข้ที่ขึ้นรูปจากโพลิเมอร์สังเคราะห์ซึ่ง โพลิเมอร์สังเคราะห์ได้มาจากกระบวนการสังเคราะห์ในอุตสาหกรรม ซึ่งประเทศไทยได้มีการนำเข้าโพลิเมอร์ต่อปีในปริมาณมาก และมีสารอื่นๆอีก เช่น เมนทอล พาราเบน ซึ่งพาราเบนเป็นสารกันเสียชนิดหนึ่งที่มีราคาถูก จึงนิยมนำมาเป็นวัตถุดิบกันเสียในเครื่องสำอาง แต่ส่งผลเสียต่อร่างกายคือ เมื่อสะสมในร่างกายเป็นปริมาณมากก็จะก่อเกิดโรคมะเร็งได้ ผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะนำสมุนไพรไทยในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับส่วนประกอบในเจลลดไข้ มาเพื่อใช้ทดแทนสารเคมีที่อยู่ในเจลลดไข้จากโพลิเมอร์สังเคราะห์ ซึ่งจากการศึกษาได้พบว่า ใบว่านหางจระเข้ และใบกรุงเขมามีคุณสมบัติในการช่วยขึ้นรูปของเจลลดไข้ และน้ำมันเปปเปอร์มินท์มีคุณสมบัติคล้ายกับเมนทอล คือช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายได้ ขั้นตอนการทดลองคือ มีการเตรียมเจลลดไข้จากใบกรุงเขมา ใบว่านหางจระเข้ และ นำเจลลดไข้ทั้งสองชนิดไปทดสอบประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิโดยเปรียบเทียบกับเจลลดไข้จากโพลิเมอร์สังเคราะห์ และการนำกลับมาใช้ซ้ำของแผ่นเจลลดไข้ โดยผู้จัดทำคาดว่าจะได้รับประโยชน์คือ จะได้เจลลดไข้ที่ขึ้นรูปจากใบกรุงเขมา และ ว่านหางจระเข้ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเจลลดไข้ที่ขึ้นรูปจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ และเป็นการนำเอาสมุนไพรไทยที่อยูในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ให้หลากหลายมากขึ้น และเกิดผลิตภัณฑ์เจลลดไข้ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม