เครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พสธร ถาวรวงศ์, กฤตภาส ราชบุรณะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรจิรา ยอดคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและพัฒนาเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ(Automatic dog meal)ด้วยการใช้ภาษาC++ เป็นภาษาในการเขียนชุดคำสั่งสำหรับควบคุมแผงวงจรArduino ซึ่งใช้เป็นแผงวงจรหลักในการควบคุมการทำงานของเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ สำหรับการพัฒนาเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ(Automatic dog meal) ครั้งนี้มีปัญหาที่สำคัญคือเนื่องจากเครื่องอัตโนมัติเป็นเครื่องที่มีหลายระบบ(Subsystem) การพัฒนาให้ทุกระบบสามารถทำงานประสานเป็นระบบเดียวกันได้จึงถือเป็นความท้าทายของการออกแบบและพัฒนา เครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติสามรถให้อาหารสุนัขได้ตรงเวลาและได้ปริมาณที่เท่าเดิม โดยสั่งข้อมูลต่างๆผ่านแอพพลิเคชั่นและสามารถดูภาพของปริมาณอาหารผ่านแอพลิเคชั่นได้