เซลล์ไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกจากสารกึ่งตัวนำจากเปลือกไข่ไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรชพร สุปินตา, ปวรุฒม์ แจ่มจำรูญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญสุดา มังกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเซลล์ไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกจากสารกึ่งตัวนำจากเปลือกไข่ไก่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสังเคราะห์สารกึ่งตัวนำจากเปลือกไข่ไก่ ประดิษฐ์เซลล์ไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกจากสารกึ่งตัวนำจากเปลือกไข่

เเละเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์ไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกจากเปลือกไข่ไก่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการส้างเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าสะอาดให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นโดยการนำเอาเปลือกไข่ไก่ซึ่งเป็นขยะเหลือภายโรงเรียนซึ่งเมื่อทำการศึกษาพบว่ามีส่วนประกอบที่เป็นเเคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ที่มีลักษณะเชิงโครงสร้างทางพอลิเมอร์เเละทางความร้อนที่ใกล้เคียงกับเเคลเซียมคาร์บอเนตที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยในการทดลองจะเริ่มจากการสังเคราะห์สารกึ่งตัวนำ P-Ca3CO4O9 ซึ่งสังเคราะห์ได้จากการสกัด CaCO3 จากเปลือกไข่ เเละสารกึ่งตัวนำชนิด N-CaMnO3 ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของเเข็งมาใช้เป็นสารกึ่งตัวนำเพื่อประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลด้วยวิถีการปฏิกิริยาสถานะของเเข็งจากนั้นนำไปประกอบเข้ากับอุปกรณ์ในการทำเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลเเละทำการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ด้วยการทดลองต่อเข้ากับโวลต์มิเตอร์เเละทำการจ่ายความร้อนให้กับวงจรจากนั้นพลอตเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเเรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้เเละอุณหภูมิเปรียบเทียบกับกราฟของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลที่มีอยู่ในท้องตลาด