พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเปลือกถั่วลิสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัณฑิรา ลูกคำ, ณัฏช์วรดา ลำมะนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุภาวดี บุษบงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญต่อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีการพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและได้เลือกเปลือกถั่วลิสงมาผลิตเป็นพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากถั่วลิสง เนื่องจากเปลือกถั่วลิสงเป็นของเหลือทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ที่พบได้มากตามครัวเรือน ดังนั้นการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเปลือกถั่วลิสงจึงช่วยลดปริมาณเหลือทิ้งผลิตผลทางการเกษตร ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับถั่วลิสง ได้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนพลาสติกทั่วไป อีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะทางอากาศ