พลาสติกจากเปลือกส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฤทธิภัทร อำพันแสง, กล้านรงค์ ไตรยศ, เดชาชัย หารไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันพลาสติกที่ใช้แล้วนับเป็นปัญหาใหญ่ที่ควรได้รับการแก้ไขจัดการที่ดี โครงงานนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตพลาสติกชีวภาพที่ได้จากเปลือกส้มโอ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากทางเกษตร โดยการนำเปลือกส้มโอมาอบหรือตากเพื่อไล่ความชื้น จากนั้นนำไปต้มกับโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 18 โดยน้ำหนัก แล้วนำไปบดให้ละเอียดจะได้ผงเซลลูโลส หลังจากนั้นนำเซลลูโลสไปแช่กับโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก จะได้เป็นของเหลวลักษณะหนืด นำของเหลวดังกล่าวไปเติมด้วยสารละลายเมทานอลความเข้มข้นร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก ทิ้งไว้ในอุณภูมิห้อง 24 ชม. จะได้เป็นผง cmc และเมื่อนำผง cmc ที่ได้ไปผสมกับน้ำปริมาณ 100 มิลลิลิตรและกลีเซอรอลปริมาณ 50 มิลลิลิตรไปเข้าเตาอบแห้งที่ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง จะได้พลาสติกชีวภาพ โดยในโครงงานนี้ศึกษาเพื่อที่จะผลิตพลาสติกที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับพลาสติกที่ขายตามท้องตลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม