การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้เพกทินกับการใช้สารธรรมชาติผสมเพกทินในการยืดอายุอะโวคาโด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกานต์ บุญนำ, ธนภรณ์ ภิญโญรัตนโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด, ภัทรสุดา รักทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อะโวคาโดเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีวิตามินและเเร่ธาตุ อีกทั้งยังช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ เเต่ในขณะเดียวกันก็มักเกิดปัญหาการเน่าเสียขณะทำการขนส่งในระยะทางไกล โครงงานนี้วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้เพกทินกับการใช้สารธรรมชาติผสมเพกทินเเละเพื่อผลิตสารยืดอายุจากสารธรรมชาติ โดยจะเเบ่งชุดการทดลองออกเป็น 2 ชุดการทดลอง คือ ชุดทดลองที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพระหว่างการใช้เพกทินกับการใช้สารธรรมชาติผสมเพกทิน ชุดทดลองที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพของสารยืดอายุจากธรรมชาติ ได้ผลการทดลอง พบว่าชุดการทดลองที่ 1 การใช้สารธรรมชาติผสมเพกทินสามารถยืดอายุของอะโวคาโดได้ดีกว่าการใช้เพกทินเพียงอย่างเดียว ชุดการทดลองที่ 2 เมื่อเก็บสารยืดอายุจากสารธรรมชาติไว้ในบรรจุภัณฑ์ในระยะเวลาที่นานขึ้นจะทำให้ประสิทธิภาพในการยืดอายุอะโวคาโดลดลง ทั้งนี้จึงควรเก็บสารยืดอายุไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดอายุของอะโวคาโด