การเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในช่องปากของการทำความสะอาดช่องปากแบบต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณธร แซ่ตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิยาภรณ์ ศรีเมือง, ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในช่องปากของการทำความสะอาดช่องปากแบบต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียในช่องปากจากการทำความสะอาดช่องปากแบบต่างๆ (การแปรงฟันแห้ง การแปรงฟันเปียก การแปรงฟันโดยใช้เวลาหนึ่งนาที การแปรงฟันโดยใช้เวลาสามนาที) โดยวิธีการดำเนินงานจะเริ่มจากการทำความสะอาดช่องปากแบบต่างๆ และทำการเก็บตัวอย่างน้ำลายหลังจากผ่านการทำความสะอาดช่องปาก 1 ชั่วโมง แล้วนำตัวอย่างที่ได้นำไปเพาะเลี้ยงเชื้อเพื่อหาปริมาณเชื้อที่เหลืออยู่ภายในช่องปากหลังจากการทำความสะอาด และทำการเปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียที่เหลืออยู่ภายในช่องปากของวิธีการทำความสะอาดช่องปากแบบต่างๆ และจากการเปรียบเทียบพบว่าปริมาณแบคทีเรียในการทำความสะอาดแบบการแปรงฟันแห้งและการทำความสะอาดฟันโดยใช้เวลา 3 นาที เหลือปริมาณแบคทีเรียน้อยกว่า