เกม "I'm HOME"

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิอัมพร วงศ์เพ็ญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย วัฒนไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง เกม "I'm HOME" มีวั​ตถุประสงค์​เพื่อให้ผู้เล่นได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนการพัฒนา คือ ศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ออกแบบและวางโครงเนื้อเรื่อง ออกแบบตัวละครและฉาก ศึกษาเกมเอนจินต์ที่จะนำมาพัฒนาเกม ลงมือสร้าง ตรวจสอบเกมฉบับอัลฟ่าและแก้ไขข้อบกพร่อง