อุปกรณ์แจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ โดยการตรวจจับเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชาพร โสมกูล, กวินธิดา โหล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด, เอกชัย วัฒนไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุจำนวนมากที่อาศัยอยู่โดยไม่มีผู้ดูแล สมรรถภาพร่างกายด้านกายภาพเสื่อมโทรมตามวัย ทำให้ความสามารถในการดูแลตนเองลดลง ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น อุบัติเหตุที่พบบ่อย คือ อุบัติเหตุจากการล้ม อุบัติเหตุลักษณะนี้หากได้รับการช่วยเหลือที่ล่าช้า อาจส่งผลให้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยส่วนมากมักจะมีการตรวจจับเสียงของการล้มโดยมิได้คำนึงถึงเสียงขอความช่วยเหลือร่วมด้วย การตรวจจับเสียงจึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง ทางผู้คิดค้นโครงงานได้เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจจับเสียง โดยการนำอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า raspberry pi3 และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา python3 ซึ่งจะสามารถตรวจจับเสียงขอความช่วยเหลือที่สำคัญได้อย่างทันท่วงที และส่งสัญญาณเตือนมายังเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ดูแลหรือส่งสัญญาณโดยตรงไปยังโรงพยาบาลได้ มาศึกษาและพัฒนาเป็นอุปกรณ์สำหรับการตวรวจจับเสียงขอความช่วยเหลือ เพื่อช่วยลดความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้