เครืองผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดพกพาด้วยระบบหมุนเวียนน้ำ : สามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 5 โวลต์ 1 แอมแปร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพียงรวี ณ รังษี, รามาวดี กุยรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรรัตน์ นิธุรัมย์, สกลเกียรติ ขันทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยเราใช้พลังงานในการดำเนินชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่เราใช้กันเป็นประจำทุกวัน เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในด้านต่างๆ เช่น การคมนาคม การสื่อสาร การแพทย์ การเกษตร ทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าแต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาพลังงานไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ดังนั้น คณะผู้จัดทำโครงงานจึงเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และได้ศึกษาหาหลักการผลิตกระแสไฟฟ้าจากระบบหมุนเวียนน้ำ จากการศึกษาพบว่า “ระบบหมุนเวียนน้ำ” สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยใช้หลักการปล่อยน้ำให้ตกจากที่สูงผ่านใบพัดของไดนาโมทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า คณะผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีการที่จะลดต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากระบบหมุนเวียนน้ำและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคือนำวัสดุเหลือใช้มาเป็นวัสดุอุปกรณ์ในบางขั้นตอนของการประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบหมุนเวียนน้ำ โดยเราจะนำน้ำที่ผ่านใบพัดของไดนาโมทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าแล้ว หมุนเวียนนำกลับมาผ่านใบพัดของไดนาโมอีกครั้งหนึ่งซึ่งใช้ต่อเข้ากับกังหันน้ำเพื่อปั๊มน้ำส่งกลับไปยังถังเก็บน้ำและใช้ระบบกาลักน้ำดูดขึ้นไปยังที่สูงแล้วปล่อยลงมาผลิตกระแสไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งทำเป็นระบบหมุนเวียน คณะผู้จัดทำโครงงานจึงสนใจที่จะทำโครงงานเรื่องนี้