การสร้างกล่องบรรจุภัณฑ์โดยใช้ความรู้ทางเรขาคณิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรารถนา อินทร์มณี, ณัฐนันท์ ชุมมะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุพล วรินทรเวช, นันตริตา สุวรรณวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาตร์ประเภทประยุกต์เรื่อง การสร้างกล่องบรรจุภัณฑ์โดยใช้ความรู้ทางเรขาคณิต นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางเรขาคณิตของกล่องบรรจุภัณฑ์กับขนาดของสิ่งของ และใช้โปรแกรมGeogebra ช่วยออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงคล้ายหมอนให้มีความเหมาะสมกับตัวสิ่งของและมีเอกลักษณ์