การหาจำนวนสมาชิกของเซตที่ยูเนียนกัน n เซต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธาวี ไชยฤทธิ์, กุรุพินท์ จันทร์งาม, จิรกัญญา สุดชู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุพล วรินทรเวช, นันตริตา สุวรรณวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การหาจำนวนสมาชิกของเซตที่ยูเนียนกัน n เซต โดยเริ่มจากการการจาก จำนวนเซตที่ยูเนียนกัน 2 เซตจนถึง 10 เซตโดยหาได้จากจำนวนสมาชิกที่ที่อินเตอร์เซกกันเป็นจำนวนคี่นำมาบวกส่วนจำนวนสมาชิกที่ที่อินเตอร์เซกกันเป็นจำนวนคู่นำมาลบ แล้วนำมาวิเคราะห์และศึกษาเพื่อหารูปแบบจำนวนสมาชิกของเซตที่ยูเนียนกัน n เซต