การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบแผ่นไฮโดรเจลปิดแผลจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส เจลาติน ไฟโบรอิน ไคโตซานและสารสกัดจากว่านหางจระเข้ชนิดผงเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยแผลไฟไหม้ไม่เกินระดับที่สอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกฤตา ศรีจันทร์, พรหมรัศมิ์ แผ่นทอง, กนกอร พรหมทวด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพล แก้วอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบแผ่นไฮโดรเจลปิดแผลจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส เจลาติน ไฟโบรอิน ไคโตซานและสารสกัดจากว่านหางจระเข้ชนิดผงเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยแผลไฟไหม้ไม่เกินระดับระดับที่สอง โดยหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแผ่นไฮโดรเจลจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส เจลาติน ไฟโบอิน ไคโตซานและสารสกัดจากว่านหางจระเข้ชนิดผง และศึกษาคุณสมบัติของสารประกอบหลักทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ไฟโบรอิน ไคโตซาน เจลาตินและสารสกัดจากว่านหางจระเข้ชนิดผง กระบวนการทดลองได้ใช้การขึ้นรูปไฮโดรเจลมาเป็นขั้นตอนหลักในการขึ้นรูปชิ้นงาน ซึ่งได้มีการนำคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส เจลาติน ไฟโบรอิน ไคโตซาน และสารสกัดว่านหางจระเข้ชนิดผง มาร่วมเป็นส่วนประกอบหลักในชิ้นงาน เพื่อที่จะนำคุณสมบัติของสารทั้ง 4 ชนิด มาใช้ในการรักษาแผลไฟไหม้ที่ไม่เกินระดับที่ 2 ผลที่ได้จะนำมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของคุณสมบัติของสารทั้ง 4 ชนิด ซึ่งมีความเข้ากันได้กับแผลไฟไหม้ที่ไม่เกินระดับที่ 2 ซึ่งได้มีการทดสอบชิ้นงานหลังจากขึ้นรูปสำเร็จโดยสมบัติที่ทดสอบได้แก่ การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การศึกษาน้ำหนักและพื้นผิวของแผ่นไฮโดรเจล การดูดซึมน้ำ การดูดซึมน้ำที่สมดุล การกักเก็บน้ำ การดูดซับน้ำในสารละลายบัฟเฟอร์ ของแข็งที่เหลือจากการแช่ การตรวจสอบหาหมู่ฟังก์ชั่น การย่อยสลายทางชีวภาพ และการเข้ากันได้ทางชีวภาพ