การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดราแป้งโดยใช้สารสกัดจากใบขี้เหล็กและผงกำมะถันในอัตราส่วนต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรินทร์ ถานะกอง, จิรัชญา ปินชัย, สุจิวรรณ สุขทั่วญาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อ้อยใจ ทิพย์เนตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดราแป้งโดยใช้สารสกัดจากใบขี้เหล็กผสมกับกํามะถันผงในอัตราส่วนต่างๆ และเพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีจากการเกษตรด้วยการสกัดสารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็กโดยทดลองกับเชื้อรา Oidium sp. จากนั้นสกัดสารจากใบขี้เหล็กโดยวิธีการสกัดหยาบและนำไปผสมกับกำมะถันผงในอัตราส่วนต่างๆ ขั้นตอนสุดท้ายคือ การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดที่ได้จากใบขี้เหล็กและกำมะถันผง เพื่อกำจัดเชื้อรา Oidium sp.ด้วยการส่องกล้องจุลทรรศน์และจับเวลา โดยนำเวลาที่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อหาอัตราส่วนของสารสกัดหยาบและกำมะถันผงที่สามารถกำจัดเชื้อรา Oidium sp. ได้อย่างเหมาะสม

,วิเคราะห์ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง