การพัฒนาระบบตรวจสอบเเละวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรรินทร์ พรมสี, พศวัต อัศวสุคนธ์, เอ็มเมอริก สุภาสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิต ธรรมขันทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

T ทีม / EV วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม