การพัฒนาลูกเหม็นจากสารสกัดหยาบในเปลือกมังคุดเพื่อไล่แมลงวันทอง จากการตอมพืชทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพร กันกา, อภิชญา แสนกันธิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรพัฒน์ ขันใจ, จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาลูกเหม็นจากสารสกัดหยาบในเปลือกมังคุดเพื่อช่วยในการไล่แมลงวันทอง จากการตอมพืชผลทางการเกษตร โดยมังคุดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งทำให้ไทยกลายเป็นผู้ผลิตและส่งออกสำคัญของโลก และยังได้รับฉายานามว่าราชินีแห่งผลไม้ในประเทศไทยอีกด้วย ดังนั้นหากนำเปลือกมังคุดไปสกัดหยาบจะพบว่า สารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดมีแซนโทนเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีประโยชน์ที่ไม่ก่ออันตรายต่อชาวบ้านหรือเกษตรกรซึ่งมีส่วนช่วยในการไล่แมลงวันทอง ดังนั้นนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการลดปริมาณการเน่าเสียของผลไม้และยังสามารถช่วยไล่แมลงวันทองจากการตอมพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านให้ลดลงได้

โดยโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด และศึกษาประสิทธิภาพของลูกเหม็นที่ได้จากการสกัดหยาบในเปลือกมังคุดในการไล่แมลงวันทอง บริเวณสวนของชาวบ้าน ณ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน และอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยเป็นการเปรียบเทียบลูกเหม็นที่มีขายในท้องตลาดทั่วไป และ ลูกเหม็นที่มีส่วนผสมของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด โดยเป็นการนำสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดไปผสมกับพิมเสนและการบูร ซึ่งจะเป็นการนำไปอัดเม็ดเพื่อให้ได้รูปทรงกลมคล้ายลูกเหม็น และจะมีการล่อแมลงวันทองโดยการใช้สาร Methyl Eugenol เพื่อให้ล่อแมลงวันทองเข้าไปภายในกล่อง จากนั้นจะเป็นการนำลูกเหม็นที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปและลูกเหม็นส่วนผสมจากสารสกัดหยาบในเปลือกมังคุดซึ่งจะมีปริมาณอัตราส่วนความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดในปริมาตรที่ต่างกัน มาไล่แมลงวันทอง เพื่อเปรียบเทียบหาอัตราร้อยละของจำนวนแมลงวันทองที่บินออกไปจากกล่อง และเนื่องจากสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดที่มีแซนโทนเป็นองค์ประกอบหลักจึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำลูกเหม็นจากสารสกัดหยาบในเปลือกมังคุดเพื่อไล่แมลงวันทอง อีกทั้งยังสามารถช่วยลดศัตรูพืชให้มีจำนวนที่ลดน้อยลงและลดการเน่าเสียของพืชผลทางการเกษตร