เครื่องกดหน้าอกอัตโนมัติสำหรับการ CPR

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุรภัทร์ สายพรรณ์, ณัฐวุฒิ กันธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สฤษฐิ์ราช ทรัพย์สิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีอุบัติเหตุที่เราไม่อาจคาดคิดขึ้นหลายครั้งและส่วนมากผู้ป่วยอาจจะหมดสติหรือ

หยุดหายใจเนื่องจากสาเหตุต่างๆ ทำให้ต้องทำการปั้มหัวใจให้กับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีสติอีก

ครั้ง ซึ่งการปั้มหัวใจนั้นต้องมี 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1.Push hard คือการกดลงไปลึกประมาณ 2-

2.4 นิ้วที่ตรงระหว่างอกของผู้ป่วย 2.Push fast คือการปั้มหัวใจในอัตรา 100-120 ครั้ง/นาที 3.Fully

recoil คือการรอให้อกของผู้ป่วยคืนรูปก่อนจะปั้มลงไปอีกครั้ง 4.Avoid interrupt คือการหลีกเลี่ยง

สิ่งที่รบกวนในการปั้มหัวใจซึ่งจากทั้ง 4 ข้อข้างต้นการปั้มหัวใจด้วยด้วยมนุษย์อาจจะทำให้เกิด

ข้อผิดพลาดขึ้น เช่น การกดที่ไม่ลึกพอที่จะทำให้กระตุ้นการฟื้นของผู้ป่วยหรือการกดที่ไม่สม่ำเสมอ

อาจจะทำให้ไม่ตรงตามอัตราที่สามารถทำให้อัตราการเต้นของหัวใจกลับมาเต้นได้

ดังนั้นผู้พัฒนาจึงได้ประดิษฐ์ Automatic Chest Compression Device for CPR ขึ้นเพื่อลด

อัตราการผิดพลาดในการปั้มหัวใจที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์และเพื่อจะที่จะทำให้ผู้ป่วยที่หมดสติหรือหยุด

หายใจกลับมามีชีวิตรอดได้อีกครั้ง