แบบจำลองเมืองลอยน้ำในทะเลอย่างยั่งยืนจากโครงสร้างพืชและสัตว์น้ำ : อนาคตแห่งการอยู่รอดของมวลมนุษยชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐวัฒน์ บุญตาล, อัษฎาวุธ ดวงแก้ว, อภิชัย ตุ่มเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชวาล วงค์ชัย, มนัส ภูทวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สหประชาชาติมีนโยบายส่งเสริมการสร้างเมืองลอยน้ำแบบยั่งยืนในภาคมหาสมุทรเพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของมวลมนุษยชาติแหล่งใหม่รองรับการเพิ่มจำนวนของประชากรโลกบนพื้นภาคทวีปที่มีอาณาบริเวณจำกัด การสร้างเมืองลอยน้ำจะเพิ่มโอกาสการอยู่รอดของมนุษย์ให้สูงขึ้นและลดการแก่งแย่งดินแดนบนภาคพื้นทวีป อย่างไรก็ตามการออกแบบเมืองลอยน้ำในทะเลจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการสิ่งแวดล้อม การออกแบบผังเมือง การจัดการประชากร และการใช้พลังงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และเสถียรภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ร่วมกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการสร้างเมืองลอยน้ำแห่งสหประชาชาติการออกแบบและจัดวางเมืองลอยน้ำของเรา จึงอ้างอิงและอาศัยรูปแบบของสิ่งมีชีวิตทางธรรมชาติทั้งพืชและสัตว์น้ำมาใช้เป็นรูปแบบพื้นฐานและพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น สำหรับการออกแบบส่วนต่าง ๆ ของเมืองโดยอาศัยความรู้ทางชีววิทยาของพืช สัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม การออกแบบภูมิสถาปัตย์และผังเมือง เทคโนโลยีการก่อสร้างและพัฒนาวัสดุ การป้องกันวินาศภัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและดาวเทียม