เขียดกระโดดทรงพลังและการออกแบบพัฒนาสุดยอดขาเทียมอัจฉริยะสำหรับมนุษย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีวิจญ์ เอี่ยมพันธ์, นภัทร บุญพร้อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชวาล วงค์ชัย, มนัส ภูทวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาสุขภาพระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ในส่วนขาของมนุษย์ที่เกิดจากภาวะความพิการ ความบกพร่องของกล้ามเนื้อขา ความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ ทวีความรุนแรงและพบเห็นได้อย่างแพร่หลาย ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และอเมริกา จากการคิดค้นเทคโนโลยีและอุปกรณ์ชนิดพิเศษเพื่อช่วยเหลือทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยังมีราคาที่แพงและมีความซับซ้อนทางเทคนิคสูง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบปัญหาดังกล่าว ทางผู้พัฒนาจึงได้นำความรู้จากการทดลองการกระโดดของเขียดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมการกระโดดในรูปแบบและสิ่งเร้าที่แตกต่างกัน มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงวิศวกรรมการแพทย์โดยอาศัยหลักองค์ความรู้ทางฟิสิกส์และการเคลื่อนที่ของเขียดมาใช้ในการสร้างและออกแบบสุดยอดขาเทียมอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ ของขามนุษย์ และรวมถึงการพัฒนารูปแบบสุดยอดขาเทียมอัจฉริยะให้มีความเหมาะสมกับคนที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยใช้เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ของขามนุษย์และขาเขียดเป็นโมเดลเริ่มต้น ที่มีราคาไม่สูงมากจนเกินไป