สารสกัดที่สามารถยับยั้งโรคเเอนเเทรคโนสที่เกิดในพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาตาชา ศุภศรี, บุณณดา ฤทธิ์เพชร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาถรภี ชูอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคเเอนเเทรคโนสในพืชเกิดจากเชื้อราชื่อว่า Collectotrichum gloeosporioides. ซึ่งจะทําให้ ใบและผลมีจุดช้ำ สีน้ําตาลและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ทําให้ใบเกิดการหงิกงอเเละฉีกขาด ทําให้ ผลผลิตเน่าเสียและอายุการเก็บเกี่ยวสั้น โรคนี้จะเกิดรุนแรงในเขตที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง ซึ่งสารเคมีที่เกษตรเลือกใช้ในการป้องกันนั้นคือ carbendazim เป็นยาฆ่าเชื้อราซึ่งมี ราคาแพง จากการศึกษางานวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชที่สามารถยับยั้งเชื้อรา Collectotrichum gloeosporioides. พบว่า ใบชะพลู ใบสะระแหน่ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ งอกของเชื้อรา 100% ส่วนใบออริกาโน มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของ เชื้อรา 96% ดังนั้นทางกลุ่มจึงต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Collectotrichum gloeosporioides. ของสารสกัดจากใบชะพลู ใบสะระแหน่ ใบกะเพรา และใบออ ริกาโน โดยศึกษาชนิดของพืชที่เหมาะสมที่สุด