สารสกัดจากรากถั่วงอกต่อการเจริญเติบโตของต้นเคราฤาษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชกานต์ พนมรักษ์, ณัชมน เต็มพูน, อาเดล หมัดตะพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ, หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยมีปัญหาทางสิ่งแวตล้อมที่พบได้มากมาย ซึ่งหนึ่งในปัญหาสิ่งแวตล้อม

ที่พบได้ทั่วไป คือ ปัญหามลภาวะทางอากาศที่มีฝุ่นละออง ตามสถิติมลพิษทางอากาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง ปี

พ.ศ. 2563 มีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 0.5 ไมครอนมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่และฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีแนวโน้มที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก (กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งปัญหาฝุ่นละอองใน

อากาศสามารถทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจได้ เช่น โรคมะเร็งปอด โดยในปัจจุบันมีวิธีที่นิยมในการป้องกันฝุ่น

ละอองในสถานที่แบบเปิด เช่น การปลูกต้นเคราฤาษี เนื่องจากการปลูกตันเคราฤาษีสามารถกันฝุ่นละอองได้

และมีคุณสมบัติในการดูดซับโลหะหนัก เช่น สารปรอท ได้

โดยการปลูกต้นเคราฤาษี เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย ทนต่อความแห้งแล้ง

และสามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย แต่อัตราการเจริญเติบโตอยู่ระดับปานกลาง เมื่อต้องการเร่งการเจริญเติบโตต้น

เคราฤาษีให้รวดเร็วยิ่งขึ้นจึงมีการใช้ ปุ๋ยเกล็ดและปุ๋ย AB ซึ่งเป็นปุ๋ยเคมีและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

ซึ่งคณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาฮอร์โมนที่ช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ คือ ฮอร์โมนออกชิน

คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำน้ำจากสารสกัดจากรากถั่วงอกซึ่งมีฮอร์โมนออกชินมาช่วยในการเร่งการ

เจริญเติบโตของต้นเคราฤษี ตังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะเปรียบเทียบความเข้นข้นต่างๆ ของสารสกัด

จากรากถั่วงอก ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นเคราฤาษี เพื่อให้ได้ระดับความเข้มข้นของสารสกัดจากราก

ถั่วงอกชนิดที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นเคราฤาษี และสามารถเก็บรักษาน้ำจากสารสกัดของ

รากถั่วงอกได้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นเคราฤษี