ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายกรด น้ำเกลือและน้ำผึ้งต่อการชะลอการเกิดสีน้ำตาลของบัวหิมะที่ถูกตัดแต่งพร้อมบริโภค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มณีมาลา ขัน​โยธา​, ธีรเดช ชอบมาก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม, มุกดา หอมมาลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายกรด น้ำเกลือและน้ำผึ้งต่อการชะลอการเกิดสีน้ำตาลของบัวหิมะสดตัดแต่งพร้อมบริโภค ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสารละลายที่เหมาะสมต่อการชะลอการเกิดสีน้ำตาลของบัวหิมะสดตัดแต่งพร้อมบริโภค ด้วยการนำไปแช่ด้วยน้ำผึ้ง แช่น้ำเกลือ แช่กรดซิตริก แช่โซเดียมเมแทไบซัลไฟต์ และนำมาเปรียบเทียบกับชุดควบคุมเพื่อวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของบัวหิมะ ด้วยการหาค่าการสูญเสียน้ำหนัก ค่าสี ค่าความแข็ง และการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส หลังจากนั้นวิเคราะห์ผลทางสถิติ ด้วยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p ≤ 0.05) โดยทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำ และโครงงานนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการเกิดสีน้ำตาลของบัวหิมะสดตัดแต่งพร้อมบริโภคที่เกิดจากการทำงานของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส ทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอีกด้วย