ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของทรายแมวที่ทำจากดินภูเขาไฟและซิลิกาจากเปลือกข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑาทิพย์ นรสาร นรสาร, ปรียานุช สอดศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี, ยุวดี สุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการเลี้ยงแมวเป็นปัญหาต่อผู้ที่มีเนื้อที่ที่จำกัดและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอ ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีดินภูเขาไฟ จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับดินภูเขาไฟพบว่ามีคุณสมบัติดูดความชื้นได้ดี และหาได้ง่ายนอกจากนี้ซิลิกาที่ทำจากแกลบมีคุณสมบัติดูดความชื้นและย่อยสลายได้ง่าย