ผลิตภัณฑ์คอมโพสิตจากใยเและยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริมา ศรีพลอย, ศิโรรัตน์ มีคลองแบ่ง, เบญจมาศ พลสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์คอมโพสิตจากใยเและยางพารา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ออกแบบ และพัฒนา ให้ได้วัสดุคอมโพสิตนาโนชนิดใหม่ เพื่อศึกษาคุณสมบัติความแข็งแรงของคอมโพสิตที่ผสมเส้นใยกล้วยและเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้นักเรียนและชุมชน โดยใช้นำน้ำยางคอมเปาว์ผสมกับเส้นใยกล้วยทำเป็นคอมโพสิต แบ่งเป็น 5 สูตร ตามปริมาณเส้นใยกล้วย คือ 0, 15, 30, 45 และ 60 กรัม นำไปทดสอบความความต้านทานต่อแรงดึง (tensile)

การทนต่อการฉีกขาด เมื่อนำไปทำผลิตภัณฑ์แล้วนำขายสามารถสร้างรายได้ให้นักเรียนและยังสู่ชุมชนได้อีก