การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ช้างแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาธิป จีนปรีชา, พิสิษฐ์คุณ สุรเนตรธีร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกฐิยะพร ฉัพพรรณธนกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ช้างแดงเพื่อเพาะและขยายพันธ์พืชหายากโดยนำชิ้นส่วนต้นอ่อนอายุ 6 เดือน ขนาด 1-1.5 เซนติเมตร มาปักชำลงบนสูตรอาหารต่างๆ สุ่มออกมาวัด 10 ต้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ของความสูงต้น พบว่าสูตรอาหารที่ 5 ซึ่งเป็นอาหารสังเคราะห์ (MS) กระตุ้นการเกิดรากและการเจริญเติบโตได้ดีที่สุด รองลงมาสู้ตรอาหารที่1 เป็นสูตร อ.จิตราพรรณ ส่วนสูตรอาหารที่ 2,3 และ4 สามารถกระตุ้นบริเวณปลายโคนเกิดตุ่มราก และการเจริญเติบโตได้ เนื่องจากการเติมน้ำมะพร้าว มีไซโตไคนิน กระตุ้นการแบ่งเซลล์และเพิ่มตาข้าง แตกกอ และแตกหน่อ กล้วย มีไบโอทิน (Biotin) วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซีและแร่ธาตุจำนวนมาก ได้แก่ โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม เหล็ก สามารถทำให้เจริญเติบโตเกิดราก ได้ มันฝรั่ง มีโพลีเอมีนมีผลต่อการเจริญและพัฒนาของเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลต่อ กรดนิวคลีอิค ทำให้เกิด การแบ่งไมโทซีส (Mitosis) มะเขือเทศมีออกซิน ที่ช่วยให้เซลล์ยืดตัวและการเกิดรากได้และขิง มีสารเทอร์ปีน (Terphene) เป็นกลุ่มฮอร์โมนที่มีคุณสมบัติช่วยในการเจริญเติบโตและการเร่งรากได้