การศึกษาสูตรทั่วไปในการหาค่าของ SinA โดยที่ A เป็นมุมใดๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริพร มลสุวรรณ์, วัชระ ใหญ่เลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุริยัน หนันดูน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง"การศึกษาสูตรทั่วไปในการหาค่าของ SinA โดยที่ A เป็นมุมใดๆ"มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมการในการหาค่าได้จากสมการเชิงฟังก์ชันระหว่างค่า SinA กับมุม A องศา โดยการดำเนินการเริ่มจากการสืบค้นและเก็บรวบรวมค่า SinA กับมุม A องศา ของแต่ละมุมจากวงกลมหนึ่งหน่วยโดยให้มุม 1 องศาถึงมุม 45 องศาแล้วนำข้อมูลมาสร้างสมการเพื่อหาค่าคงที่มี่สามารถแทนค่า A ลงไปแล้วได้ค่าของ SinA