บรรเทาอาการฝ่อของกล้ามเนื้อและทำให้กล้ามเนื้อเป็นระเบียบมากขึ้นผู้ป่วยจะได้ดำเนินกิจกรรมเหมือนกลุ่มคนปกติได้เรียนและศึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากโครโมโซมเพศและสรุปผลผู้ป่วยโดยทำเป็นกราฟผู้ป่วยจะได้รับรู้ระยะเวลาการรักษาของตนเองแต่ละบุคคลและได้พัฒนานวัตกรรมให้ก้าวหน้ามากขึ้นทำให้ใช้เวลาในการรักษารวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาซอรี แย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดือรอแม บองอปาเน๊าะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดารุสสาลาม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จะทำการผลิตอุปกรณ์ช่วยเสริมความเป็นระเบียบของกล้ามเนื้อและบรรเทาการฝ่อของกล้ามเนื้อโดยเราจะใช้บอร์ด arduino แล้วจะป้อนโค้ดใส่ในบอร์ด เพื่อให้สามารถแสกนได้ว่ามีความผิดปกติของกล้ามเนื้อส่วนไหน พอเครื่องพบเจอเครื่องก็จะทำงาน การทำงานของเครื่องจะแสดงบนหน้าจอในขณะที่เครื่องทำงาน เครื่องจะทำงานดังนี้ ปลอกที่ใส่จะดันให้เกิดการแน่นจะมีลูกตุ้มขนาดเล็กด้านในที่เราใส่จะทำการสั่นและบรรเทาการปล่อนเอนไซม์creatine kinase ปรับกล้ามเนื้อให้ตรงและความสมดุลของกล้ามเนื้อจะช่วยให้ชะลอการฝ่อของกล้ามเนื้อทำให้เป็นระเบียบมากขึ้น