ชุดสาธิตส่งสัญญาณเสียงด้วยใยแก้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟาเดีย เอียดตรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มะดาโอะ มะเซ็ง, ศิริ เอียดตรง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดารุสสาลาม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุดสาธิตส่งสัญญาณเสียงด้วยใยแก้ว สามารถใช้เป็นสื่อสาธิตการส่งสัญณาณเสียงด้วยใยแก้วได้