นวัตกรรมแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นในของวัสดุลิกโนเซลลูโลสในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมมัดฟารีซ ปูตะมะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดุลย์สมาน สุขแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติ ทดสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลความร้อนของฉนวนกันความร้อนที่ใช้หญ้าคา ใยมะพร้าว กาบกล้วย ฟางข้าว และผักตบชวาเป็นวัตถุดิบ และใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสาน โดยแผ่นที่ผลิตได้มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ มีขนาด 15x15x5cm3 มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 0.060-0.081 g/cm3 ค่าการดูดซึมน้ำของหญ้าคา

ใยมะพร้าว กาบกล้วย ฟางข้าว และผักตบชวามีค่าเท่ากับ 5.76%, 6.06%, 7.08% ,8.12% ,9.45% ตามลำดับ ค่าแรงดึงสูงสุดมีค่าเท้ากับ 7.614 ,7.163 , 4.413, 6.988 ,8.574 MPa ตามลำดับ ค่าประสิทธิ์การนำความร้อนของเส้นใย มีค่าเท่ากับ 0.072, 0.073, 0.078, 0.071, 0.081 W/mk ตามลำดับ ค่าอัตราการนำความร้อนของหญ้าคา ใยมะพร้าว กาบกล้วย รวงข้าว และกาบหมากมีค่าเท่ากับ 11.6 ,7.62 , 5.65 ,17.25 ,17.32 KW ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของฉนวนกาบหมากกับฉนวนใยแก้วที่ได้จากเชิงพาณิชย์มีค่าเท่ากับ 0.085 W/mk ซึ่งฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติมีค่าการนำความร้อนที่น้อยกว่าฉนวนใยแก้ว