ความสัมพันธ์ระหว่างการไหลของอากาศเเละรูปทรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีฟีน เจ๊ะอุเซ็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดุล ดือราเเม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อากาศพลศาสตร์นั้นเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป หนึ่งในปรากฎการณ์นั้นก็คือการไหลของตัวอากาศซึ่งการไหลของตัวอากาศนั้นสามารถที่จะเกิดได้ไม่ว่าจะการไหลของอากาศตามอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ หรือ จำพวกยานพาหนะ เช่น ฟอร์มูลาวัน เครื่องบิน อาวุธยุทโธปกรณ์อากาศยาน เช่น กระสุนปืน ขีปนาวุธ และปรากฎการณ์เกี่ยวข้องกับการไหลของอากาศ โดยศาสตร์ของอากาศพลศาสตร์นั้นได้มีการศึกษาข้อมูลมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมีผลกระทบต่อโลกในปัจจุบันอย่างมากทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี และการอธิบายปรากฏการณ์ตามธรรมชาติและด้านอื่นๆอีกมากมาย โดยในส่วนของโครงงานนี้จะเป็นศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการไหลของอากาศและตัวรูปทรงหรือลักษณะตัวรูปทรงในแบบต่างๆ โดยจะทำการทดลองโดยการแบ่งการทดลองเป็นสองลักษณะ คือการไหลของอากาศในแนวดิ่ง และการไหลของอากาศในแนวราบ โดยการทดลองในแนวดิ่งหรือการไหลของอากาศในแนวดิ่ง จะใช้โปรแกรมตรวจจับการเคลื่อนไหว ตรวจจับการเคลื่อนที่ของวัตถุในขณะดิ่งลงมา โดยใช้สำหรับการวิเคราะห์ตัวการทดลองและหาค่าความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ในส่วนของการทดลองแนวราบจะใช้ใช้รถบังคับขนาดกลางในการทดสอบโดยจะให้ตัววัตถุทดลองนั้นอยู่ข้างหน้าตัวรถ ซึ่งตัวรถได้ออกเเบบดัดเเปลงให้มีการติดตั้งมอเตอร์หมุนด้วยรอบที่คงที่เพื่อควบคุมให้ตัวเครื่องมีความเสถียร เมื่อรถวิ่งออกจากฐานจะทำการตั้งกล้องดิจิตัลเพื่อบันทึกข้อมูลในการทดลองของรถเเต่ละรอบเเละเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของการทดลองเเละนำค่าไปเเสดงผลเปรียบเทียบกับข้อมูลต่างๆ และหาความเปลี่ยนแปลง เมื่อทำการทดลองเสร็จสิ้น จะทำการสรุปผลการทดลองและนำค่าที่ได้ มาแปลงเป็นความสัมพันธ์ โดยจะสรุปความสัมพันธ์แยกเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและการเคลื่อนที่ในแนวราบ ซึ่งผลลัพท์จากการทดลองจะนำไปสู่การหารูปแบบหรือรูปทรงที่เหมาะสมแก่การไหลของอากาศในแกนราบและดิ่งตามแต่สถานการณ์ในการใช้งาน และสามารถนำไปต่อยอดในผลงานชิ้นอื่นๆถัดไป