สารสกัดจากใบชาขาวยับยั้งเชื้อ salmonella

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพัชร์ ไม้จันทร์, วรชิต เเท่นทิพย์, สุวพิชญ์ เบญจกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มารีแย อาแวหะโละ, สุธี จุ้งลก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เพื่อศึกษาผลของการสกัดใบชาขาวที่สกัดโดยวิธีต่างกัน และความเข้มข้นต่างกันในการยับยั้งเชื้อ salmonella และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ จากสารสกัดจากใบชาขาวโดยวิธีการแช่และต้มในน้ำและเอทานอลใน อุณหภูมิต่างๆ ด้วยวิธี swap test โดยได้ผลสรุปออกมาว่าสารสกัดใบชาขาวที่ละลายในตัวทำละลายเอทานอลมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง บริเวณยับยั้งของสาร มีค่าเท่ากับ 31.50±0.50 และรองลงมา คือ สารสกัดที่ละลายในตัวทำละลายน้ำกลั่น โดยแช่ไว้ 20 นาที โดยมีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง บริเวณยับยั้งของสาร มีค่าเท่ากับ 27.33±0.57 และ สารสกัดที่ละลายในตัวทำละลายน้ำกลั่น โดยแช่ไว้ 10 นาที โดยมีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง บริเวณยับยั้งของสาร มีค่าเท่ากับ 15.50±0.50

โดยตัวทำลายที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุด คือ น้ำร้อน โดยมีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง บริเวณยับยั้งของสาร มีค่าเท่ากับ 11.58±0.38 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าตัวทำละลายเอทานอล มีประสิทธิภาพดี่ที่สุด เพราะ ด้วยคุณสมบัติของเอทานอล ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ การศึกษาครั้งนี้จึงสนับสนุน แนวคิดในการค้นคว้าพัฒนาการใช้สารสกัดจากชาขาว เพื่อยับยั้งเชื้อ salmonella