หน้ากากอนามัยจากCMCในเปลือกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟาตีณา หะยีดอรอนิง, ฮัสมีดา คัชรินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพลินศรี กานต์ชนาพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์