การศึกษาค้นคว้าการยับยั้งพิษของแมงกะพรุนโดยเปรียบเทียบสารสกัดจากใบผักบุ้งทะเล น้ําส้มสายชู ฟักแฟง ว่านหางจระเข้ และน้ําโซดา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นูรฮัยฟา มะ, ต่วนตัสนีม สาเหาะ, อลิสา มะเก็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมหมัดริฎวาน สมานุรัตน์, อูไบดิลลาห์ อัลอุมรีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการทิ้งขยะ การประมง และภาวะโลกร้อนทําให้จํานวนของแมงกะพรุนเพิ่มมากขึ้น และการ เพิ่มขึ้นของแมงกะพรุนส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวทะเลโดนแมงกะพรุนต่อยเป็นจํานวนมาก ซึ่งพิษ ของแมงกะพรุนนั้นเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เนื่องจากแมงกะพรุนมีสารพิษ Phospholipase ทอี่ ยู่ในเข็มพิษ ของแมงกะพรุนหนัง (Rhopilema nomadica) และสารพิษ Hemolysin ที่อยู่ในเข็มพิษของแมงกะพรุนไฟ (Chrysaora quinquecirrha) โดยสารพิษเหล่านี้ถูกบรรจุอยู่ในถุง Nematocyst เมื่อเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ จะส่งผลเสียต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบหายใจ โดยสารที่สามารถแก้พิษของแมงกะพรุนได้นั้นมีหลาย ชนิดอย่างสารE-phytolในใบผักบุ้งทะเลน้ําส้มสายชูที่ผคู้นส่วนมากนิยมนํามาใช้ปฐมพยาบาลส่วนฟักแฟง ว่านหางจระเข้ และน้ําโซดา ยังไม่มีวิจัยเกี่ยวกับสารเหล่านั้น จึงทําให้มีโครงงานนี้เกิดขึ้น เพื่อนําสารเหล่านั้น มาทําการทดลองเปรียบเทียบกับสารชนิดอ่ืนๆ ทําให้ทราบถึงประสิทธิภาพของสาร และสามารถนําสารไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด