การศึกษาตัวดูดซับโลหะหนักโดยใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกสะตอ.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัซมุอีย์ การี, ซิลมีย์ อารีหมาน, นัซมีย์ เเจกอม๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมหมัดริฎวาน สมานุรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลือกสะตอเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ก่อให้เกิดปัญหาขยะ โดยภายในโครงสร้างของเปลือกสะตอพบ สารแทนนิน ที่อยู่ในหมู่ Hydroxyl ซึ่งมีประจุเป็นลบ จึงสามารถตะกอนโลหะหนักที่มีประจุเป็นบวก ผ่านกระบวนการสกัดสารแทนนินจากเปลือกสะตอ โดยเริ่มจากการเตรียมสารตัวอย่างแล้วนำเข้าสู่กระบวน Reflux ให้ได้ตัวถูกละลายที่ต้องการ ซึ่งในงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาตัวแปร ที่มีผลต่อการดูดซับโลหะหนักแยกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยเปลือกสะตอ เช่น ค่า pH เริ่มต้นของน้ำเสีย ความเข้มข้นเริ่มต้นของโลหะหนักในน้ำเสีย รวมไปถึงระยะเวลาที่ใช้ในการแยกโลหะหนักออกจากน้ำเสียสังเคราะห์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเปลือกสะตอในการดูดซับโลหะหนักในเเหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง.