นวัตกรรมลดความแรงของคลื่นทะเลช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภณัฏฐ์​ ใจงาม, นิพิฐพนธ์ ทวีกิติกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณพงศ์ สมไตร, พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันชายฝั่งทะเลของประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระดับรุนแรงที่ส่งผลให้เกิดความ สูญเสียด่านทรัพยากรชายฝั่งและก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทยทวีความรุนแรงจากธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ละพื้นที่ก็ความเฉพาะเจาะจงในการป้องกันการกันเซาะชายฝั่งทำให้เกิดการป้องกันชายฝั่งแบบต่างๆ ส่วนใหญ่วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้สำหรับเขื่อนกันคลื่นพ้นน้ำแบบหินทิ้งนิยมใช้หินเนื่องจากประหยัดงบประมาณและยังป้องกันได้ไม่ค่อยดีอีกด้วย

โดยเราจะศึกษาการสร้างแบบจำลองคลื่นโดยใช้คุณสมบัติ ความสูงคลื่น ความยาวคลื่น คาบคลื่น ทิศทางของคลื่น และนำมาประยุกต์ใช้กับการส่งผ่านของคลื่นจริงโดยใช้การเปรียบเทียบและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้จำลองและของจริงโดยใช้วัดจากขนาดของวัสดุ ความคงทน

ดังนั้นจุดมุ่งหมายของเราคือการศึกษาวัสดุในการออกแบบและรูปร่างความคงทนที่จะช่วยลดแรงคลื่นใต้น้ำเพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางในการออกแบบเขื่อนกันคลื่นใต้น้ำเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง