นวัตกรรมรักษ์ป่าชายเลนจากผลกระทบของคราบน้ำมันด้วยสารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรเก้า กาญจนะวรรธนะ, ยศวัฒน์ สโรจอัครนันท์, ชยุต หาญชาญเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ป่าชายเลนนับเป็นระบบนิเวศที่สำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย และอนุบาลสัตว์น้ำ แต่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2540 เกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลมากถึง 176 ครั้ง ทำให้มีคราบน้ำมันสะสมและปนเปื้อนอยู่บริเวณป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก โดยนิยมใช้สารลดแรงตึงผิวสำหรับกำจัดคราบน้ำมันในสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามสารลดแรงตึงผิวที่สังเคราะห์จากสารเคมีจะย่อยสลายได้ยากและเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต รวมถึงอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโครงงานนี้จึงได้ทำการประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพสำหรับฟื้นฟูดินตะกอนป่าชายเลนปนเปื้อนคราบน้ำมัน โดยเริ่มจากศึกษาพื้นที่บริเวณป่าชายเลนที่ได้รับผลกระทบจากคราบน้ำมันมากที่สุด ต่อมาทำการพัฒนาสารลดแรงตึงผิวในอัตราส่วนที่แตกต่างกันและศึกษาคุณสมบัติของสารลดแรงตึงผิวที่เตรียมได้ จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพในการฟื้นฟูดินตะกอนป่าชายปนเปื้อนคราบน้ำมัน นอกจากนี้ยังได้ศึกษาผลกระทบของสารลดแรงตึงผิวที่มีต่อดิน น้ำ ต้นไม้ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลน โดยคาดว่านวัตกรรมนี้จะสามารถช่วยลดปริมาณของคราบน้ำมันและประสบความสำเร็จในพื้นที่ภาคสนาม