นวัตกรรมลดความแรงของคลื่นทะเลช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภณัฏฐ์​ ใจงาม, นิพิฐพนธ์ ทวีกิติกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์, กฤษณพงศ์ สมไตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์