ระบบช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยเสียงบรรยายภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐนันท์ ณ ประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในที่นี้เรียกว่า “ผู้พิการทางสายตา” ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการมองเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงบอดสนิท ซึ่งผู้พิการที่ส่วนอื่นๆของร่างกายมีความเป็นปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไป แต่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยการตาบอดมีสาเหตุทั้งจากการพิการตั้งแต่กำเนิดและการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ยังไม่สามารถรักษาอาการตาบอดให้หายขาดได้ ในอดีตจึงมีการคิดค้นอักษรเบรลล์ขึ้น ซึ่งนำมาจัดสลับกันไปมาเป็นรหัสแทนอักษรตาดีหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โน้ตดนตรี ฯลฯ โดยการเขียน อักษรเบรลล์ใช้เครื่องมือเฉพาะเรียกว่า สเลต (Slate) และดินสอ (Stylus) ส่วนการพิมพ์ ใช้เครื่องพิมพ์เรียกว่า เบรลล์เลอร์ (Brallier) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อทดแทนการมองเห็นของผู้พิการทางสายตา แต่อย่างไรก็ตาม ผู้พิการทางสายตาก็ยังมีความยากลําบากในการใช้ชีวิต ทั้งนี้ผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้มีการจัดทำและพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยเสียงบรรยายภาพขึ้นมา เพื่อทดแทนการมองเห็นของผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็น การบอกสีของเสื้อผ้าที่ใส่ รวมไปถึงการตรวจจับวัตถุในสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยใช้การทำงานของกล้อง โดยมีการนำเทคโนโลยีและความทันสมัยของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดทำระบบอย่าง Artificial Intelligence หรือ AI และนำไปพัฒนาต่อยอดขึ้นเพื่อนำไปใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้ชีวิตได้เฉกเช่นคนตาดี