การพัฒนาผ้าปิดแผลเคลือบด้วยสารสกัดจากมะขามป้อมยับยั้งเชื้อ Staphylococus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณิตา อินวันนา, ญาโณบล โพธิมาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี, ศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Staphylococus aureus เป็นแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปตามผิวหนังและเยื่อบุตามส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อที่บาดแผลบริเวณผิวหนัง รักษาด้วยการทำความสะอาดบาดแผลแล้วปิดผ้าปิดแผลเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่บาดแผลและยาปฏิชีวนะ ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีสารสกัดพืชสมุนไพรหรือพืชท้องถิ่นมาใช้ทางการแพทย์มากขึ้น เนื่องจากก่อให้เกิดสารพิษตกค้างน้อยกว่ายาปฏิชีวนะ มีพืชหลายชนิดที่ได้มีการศึกษาแต่ยังไม่มีการนำมาประยุกต์ใช้ ซึ่งมะขามป้อม ( Phyllanthus emblica Linn) เป็นผลไม้ที่นิยมนำมาทำยาและมีการศึกษาว่าสารฟีนอลิกในมะขามป้อมมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ S.aureus ได้ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ S.aureus ของสารสกัดมะขามป้อมและผ้าปิดแผลที่เคลือบด้วยสารสกัดมะขามป้อมโดยเคลือบด้วยวิธีจุ่ม อัด อบแห้ง โดยสารสกัดมะขามป้อมทำการสกัดด้วย 95% เอทานอล และการทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธี disc diffushion