เครื่องตัดหญ้าควบคุมระยะไกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัญชน์ จันทเขต, คิรากร วิทยาวัฒนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ ก็ได้มีการพัฒนาคิดค้นผลิตสิ่งใหม่ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับประชากรของตน บางประเทศผลิตเพื่อออกจำหน่ายเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งสิ่งของเหล่านั้นมักมีราคาสูง บางคนไม่สามารถซื้อได้ทั้งนี่สิ่งนั้นจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ด้วยแนวคิดนี้จึงเป็นแรงจูงใจ ทำให้ผู้พัฒนาได้คิดค้นอุปกรณ์ที่ช่วยในการตัดหญ้าและทำให้ผู้ใช้งานเหนื่อยได้น้อยลง โดยการทำงานจะมีรีโมทควบคุม เครื่องตัดหญ้าควบคุมได้จากระยะไกลที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ให้สามารถ ควบคุมทิศทางของเครื่องตัดหญ้าและ การเปิดปิดใบเลื่อยของเครื่องตัดหญ้า

ซึ่งเครื่องตัดหญ้าที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพราะสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็ว และด้วยการทำงานในยุคสมัยปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบายทำให้ผู้ทดลอง ได้ทำเครื่องตัดหญ้าควบคุมระยะไกล