เครื่องตรวจสอบความเอียงของเสาไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทวัฒน์ นุตโร, สิทธิกร วรจารุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันสภาพอากาศมีความเปลี่ยนแปลงและแปรปวนอย่างมากจากในอดีต อาจทำให้เกิดลมและพายุฝนขึ้น ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งต่างๆในบริเวณที่เกิดพายุฝน เช่น เสาไฟฟ้า ต้นไม้ ป้ายต่างๆ ในที่นี้อาจส่งผลให้เสาไฟฟ้าเอียง หรือ ล้มไปจากเดิม ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นในบริเวณในเมืองอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้คนและบ้านเรือนได้ และในบริเวณนอกเมือง หรือ บริเวณที่ลับสายตาคน ที่ไม่มีการแจ้งได้ทันท้วงทีอาจส่งผลให้ไฟฟ้าบริเวณนั้นเกิดดับได้หากเสาไฟล้ม เราจึงมองเห็นปัญหานี้จึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาเสาไฟฟ้าล้มโดยนวัตกรรมนี้จะตรวจสอบความเอียงของเสาไฟหากมีความเสี่ยงที่จะล้ม จะส่งสัญญาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าแก้ปัญหาได้ทันท้วงที

ก่อนที่จะเสาไฟฟ้าจะล้ม