การเพิ่มประสิทธิภาพไฮโดรเจลจากน้ำลอกกาวไหมที่ช่วยชะลอการสลายตัวของปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดยใช้ไบโอชาร์จากส่วนลำต้นของลำไย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุศลคำนวณ ณฐบุญพิศุทธิ์, กิตติภัทร จิรพงศาธร, ศุภวิชญ์ พึ่งธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวรรธน์ สุทะณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการเพิ่มประสิทธิภาพไฮโดรเจลจากน้ําลอกกาวไหมที่ช่วยชะลอ การสลายตัวของปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดยใช้ไบโอชาร์จากส่วนลาต้นของลําไย ผู้จัดทําใช้น้ําลอกกาวไหมมาทําเป็น ไฮโดรเจลเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรโดยจะมีการทดลองอยู่ 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพของสารให้ความคงตัวต่อน้ําลอกกาว ไหม โดยผสมกับสารให้ความคงตัว 3 ชนิด Glucose Syrup, Triethanolamine และ Carboxymethyl Cellulose ในอัตราส่วน 1:1 ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบและเปรียบเทียบอัตราส่วนของ Glucose Syrup ต่อน้าลอกกาว ไหมด้วยอัตราส่วนที่ต่างกัน (2:3,1:1,3:2) ในการขึ้นรูปไฮโดรเจล ขั้นตอนที่3 ทดสอบและเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพของไฮโดรเจล ไบโอชาร์ และไฮโดรเจล+ไบโอชาร์ในการชะลอการสลายตัวของปุ๋ยโดย ศึกษาด้วยค่า N-P-K เป็นระยะเวลา 50 วัน ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไฮโดรเจลกับไฮโดรเจล+ ไบโอชาร์ในการชะลอการสลายตัวของปุ๋ยในดินโดยศึกษาด้วยค่า N-P-K เป็นระยะเวลา 50 วัน

จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 พบว่าสารให้ความคงตัวต่อน้ําลอกกาวไหมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ Glucose Syrup ในอัตราส่วน 1:1 จากการทดลองในขั้นตอนที่ 2 อัตราส่วนที่เหมาะสมของ Glucose Syrup ต่อ น้ําลอกกาวไหมในการขึ้นรูปเป็นไฮโดรเจลคือ 1:1 จากการทดลองในขั้นตอนที่ 3 ชุดทดลอง (ไฮโดรเจล+ ไบโอชาร์+ปุ๋ยสูตร 15-15-15) มีค่า N-P-K ระดับ high35 วัน ชุดทดลอง (ไฮโดรเจล+ปุ๋ยสูตร 15-15-15) มีค่า N-P-K ระดับ high 20 วัน ชุดทดลอง (ไบโอชาร์+ปุ๋ยสูตร 15-15-15) มีค่า N-P-K ระดับ high 19 วัน และชุด ควบคุม (ปุ๋ยสูตร15-15-15) มีค่าN-P-Kระดับ high 7 วัน และจากการทดลองในขั้นตอนที่ 4 ชุดทดลอง (ไฮโดรเจล+ไบโอชาร์+ปุ๋ยสูตร 15-15-15+ดิน) มีค่า N-P-K ระดับ high 45 วัน ชุดทดลอง (ไฮโดรเจล+ปุ๋ยสูตร 15-15-15+ดนิ ) มีค่า N-P-K ระดบั high 30 วัน ชุดทดลอง (ไบโอชาร์+ปุ๋ยสูตร 15-15-15+ดนิ ) มีค่า N-P-K ระดบั high 26 วัน และชุดควบคุม (ปุ๋ยสูตร 15-15-15+ดนิ ) ค่า N-P-K ระดับ high 12 วัน

จากการทดลองทั้ง 4 ขั้นตอน อัตราส่วนสารให้ความคงตัว Glucose Syrup ต่อน้ําลอกกาวไหมในการขึ้น รูปเป็นไฮโดรเจลคือ 1:1 และชุดการทดลอง (ไฮโดรเจล+ไบโอชาร์+ปุ๋ยสูตร 15-15-15) มีประสิทธิภาพในการช่วย ชะลอการสลายตัวของปุ๋ยมากที่สุด รวมไปถึงการทดสอบโดยการลงดินชุดการทดลอง (ไฮโดรเจล+ไบโอชาร์+ปุ๋ย สูตร 15-15-15) ก็มีประสิทธิภาพในการช่วยชะลอการสลายตัวของปุ๋ยมากที่สุด และในอนาคตคณะผู้จัดทํามี แนวคิดที่จะนําน้ําทิ้งจากโรงงานทอผ้าท่ีปล่อยลงสู่แม่น้ํานํามาทําเป็นไฮโดรเจลรวมไปถึงการนําไปทดลองกับพืช ทางการเกษตรจริง