คำนวณหาอุณหภูมิของเครื่องปรับกาศที่เหมาะสมกับจำนวนคนภายในห้องเพื่อลดการใช้พลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต อโณทัยไพบูลย์, ภูธนะ พรมสอน, สิรวิชญ์ อมรอินทพิเชฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมโชค เรืองอิทธินันท์, ณัฐพล บัวอุไร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนจึงทำให้สถานที่ต่างๆรอบตัวนิยมติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ความเย็นแก่ผู้คน แต่ในบางครั้ง อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศภายในห้องอาจไม่ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ณ ขณะนั้น อีกทั้งอาจทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการศึกษาและคิดค้นหลักการในการคำนวณอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับคนภายในห้อง โดยใช้เซ็นเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ในการตรวจจับการเข้าออกของคนในห้องและจำนวนคนที่อยู่ในห้อง ณ ขณะนั้นแล้วหาหลักการคำนวณที่สามารถปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงานนี้ คือ สามารถนำหลักการคำนวณนี้ไปปรับใช้ในการเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้เครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงาน