ชุดอุปกรณ์ตรวจจับวัดฝุ่นpm2.5 ขนาดพกพาพร้อมระบบติดตามและแจ้งเตือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภรณ์ชนก พิณนุวัตร, จิราพร วังคำหาญ, สริดา ศรประชุม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเพชร จิรขจรกุล, เยาวทัศน์ บุญกล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยในปัจจุบันมีฝุ่นและมลพิษเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเกิดจากการเผาในที่โล่งแจ้ง, การใช้รถยนต์บนท้องถนนและอุตสาหกรรมการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรมนุษย์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งฝุ่นเหล่านี้เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 เพราะมีขนาดเล็กมากทำให้สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจของมนุษย์แล้วไปทั่วร่างกายได้ โดยประเทศไทยใช้มาตรฐานการวัดฝุ่นของประเทศสหรัฐอเมริกา(US AQI) ซึ่งดูได้จากแอปพลิเคชัน Air Visual แต่เนื่อง

จากแอปพลิเคชันนี้ไม่สามารถบอกพื้นที่ที่เป็นตำแหน่งแบบเฉพาะเจาะจงได้ จึงทำให้ผู้จัดทำต้องการพัฒนาเครื่องเตือนภัยของฝุ่น PM2.5 ที่มีราคาถูก, ดูแลรักษาง่าย, แสดงผลได้แบบเรียลไทม์, พกพาได้สะดวก รวมถึงสามารถแจ้งเตือนในสภาวะฉุกเฉินได้อีกด้วย